سامانه برآورد نیاز آبی و برنامه آبیاری گیاهان زراعی و باغی استان گلستان (نسخه 1401.2)
درباره سامانه
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
مدیریت آب و خاک و فنی و مهندسی
درباره سامانه
نسخه ابتدایی این نرمـ افزار (نسخه 1401.1) که سامانه برخط برآورد نیاز آبی و برنامه آبیاری میباشد، در تیر 1401 رهاسازی شد.
در ادامه با ایجاد برخی تغییرات و اصلـاحات بر روی پوسته و محتوای سامانه به منظور افزایش سهولت استفاده از سامانه، ایجاد امکانات جدید و برآورد دقیقتر نیاز آبی و برنامه آبیاری؛ نسخه جدید نرمـ افزار (نسخه 1401.2) در شهریور 1401 منتشر شد.